Правила на наградната игра
• Наградната игра трае од 26-ти јуни до 20-ти август.
• Наградите не можат да се заменат со парични средства.
Почетна